HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: HCA Health Concept Oy Ltd
Y-tunnus: 2576027-6
Postiosoite: Savontie 2, 76100 Pieksämäki
Puhelin: +358 40 511 4385
Sähköposti: info@hca.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mia Taskinen
HCA Health Concept Oy Ltd

Savontie 2, 76100 Pieksämäki

mia.taskinen@hca.fi
Puhelin: +358 400 285 526

3. Rekisterin nimi

HCA Health Concept Oy Ltd:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköposti-osoitteet
 • ikä, sukupuoli, ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Henkilötietojen käsittelijät

HCA Health Concept Oy Ltd:n omistajat ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

HCA Health Concept Oy Ltd voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. HCA Health Concept Oy Ltd voi oikeuden päätöksellä luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Oikeuden päätöksellä tietoja voidaan siirtää viranomaisille myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.
Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen paperisilppurilla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, säännöllisesti vaihtuvin salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. HCA Health Concept Oy Ltd vastaa kahden (2) viikon kuluessa.

10.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen postitse tai puhelimitse +358400285526 tai sähköpostitse osoitteeseen info@hca.fi tai kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
HCA Health Concept Oy Ltd huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

10.3 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +358400285526, sähköpostitse info@hca.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10.4 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

HCA Health Concept Oy Ltd on sitoutunut säilyttämään henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +358400285526, sähköpostitse info@hca.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.